Saturday, 04 20th

Last update09:02:47 AM

 

  • หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส่วนภูมิภาค)

 


 dl pdf รายละเอียดหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 โดยระบุเหตุผลในการประกาศใช้โดยสรุปว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและบริการของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) จัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เน้นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กวทน. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25552564) ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน 10 ปีข้างหน้า ได้แก่ สังคมและวิถีชีวิต สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน พลังงานยั่งยืน เกษตรอาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25552564)มุ่งแก้ไขปัญหาในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยในอดีตที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และชี้นำแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ในอนาคต ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 2564) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 สวทน. จึงเห็นควรสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในระดับกระทรวงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบบบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยจัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในส่วนภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานีเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน/พื้นที่ แบบบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงประเด็นด้าน วทน. เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากำลังคน โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อ เพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาด้วย วทน. ให้กับพื้นที่อื่นๆ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ที่มีทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติต่อไป

 

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในมิติต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต
  2.  เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต และเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้แนวทางในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในประเทศและต่างประเทศ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นรูปธรรม 

 พื้นที่ดำเนินการ

สถานที่  พื้นที่ 
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก
โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร  จังหวัดพิจิตร

การพัฒนาสินค้า/บริการชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ณ เมืองปูซาน (อยู่ระหว่างประสานงาน)

ประเทศเกาหลี

** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม