Saturday, 04 20th

Last update09:02:47 AM

 

 • โครงสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส่วนภูมิภาค)

 

ปรัชญาของโครงการ   พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค   ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศที่ทันสมัย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนางาน วทน. เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน สร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)พัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic Change) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศด้วย วทน. ต่อไป

 

- กิจกรรมภายใต้หลักสูตร

 กิจกรรมภายใต้หลักสูตร ยึดหลักการผสมผสานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วย

 • การสัมมนาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 • การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายและแผน
 • การศึกษาดูงานนอกสถานที่
 • การฟังบรรยายและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์
 • การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

 

- โครงสร้างหลักสูตร

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาประเทศด้วย วทน. ตามนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 -2564)
 2. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผน วทน. ฉบับที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ
 3. การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ของพื้นที่ เน้นการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Charter เหนือ ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก (North – South – East – West Economic Corridor : EWEC)
 4. การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง         เพื่อนำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ในรูปแบบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
 5. โอกาสและความท้าทายของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย วทน. เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน
 6. การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างสังคมดีที่มีคุณภาพ
 8. ประเด็นการขับเคลื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วย วทน.
 9. แนวคิดในการประยุกต์ใช้นโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564)      เข้ากับการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. รายพื้นที่ เพื่อสร้างแผน วทน. ในระดับภูมิภาค หรือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 10. การสร้างจุดเด่นด้านการตลาด การบริหารความเสี่ยงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ด้วย วทน.
 11. การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ
 12. การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในต่างประเทศ 

1  การวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วย วทน. ตามนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 -2564)

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรการเรียนรู้วิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา บทบาทของ วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา กลไกและเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. ในระดับต่างๆ และการสังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสม พร้อมกรณีตัวอย่างในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทย การบริหารจัดการนโยบาย วทน. 
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการวิเคราะห์ องค์ประกอบของสถานการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถจัดทำแผนงานเพื่อการบริหารจัดการนโยบาย วทน. ได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

 

2  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผน วทน. ฉบับที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติ แบบบูรณาการ

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตร การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี           และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์ครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา  และการวางแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ด้วย วทน. ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และสังเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเพื่อการบริหารจัดการนโยบาย วทน. เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัดผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

 

3  การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ของพื้นที่ เน้นการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Charter เหนือ – ใต้ – ตะวันออก-ตะวันตก (North – South – East – West Economic Corridor : EWEC)

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการเปิดโอกาสและดึงศักยภาพของภาคเหนือตอนล่าง ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้กับผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้เกิดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 และ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ North-South Economic Corridor (NSEC) และ East-West Economic Corridor (EWEC) ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS โดยครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง อาทิ มิติในเรื่องของการค้าและการลงทุน มิติพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ มิติในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมิติด้านอื่น ๆ
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์ความหลากหลายของปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

 

4  การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนากำลังคน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อนำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ในรูปแบบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบหรือวางแผนงานในการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากที่สุดสำหรับผลลัพธ์ของกิจกรรม การเพิ่มมูลค่าของโครงการโดยการใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแผนการปฏิบัติงานโดยเน้นการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะทำให้ทีมงานทุกคนเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการในการทำงานและทราบถึงความคาดหวังในสิ่งที่ต้องการได้รับให้สอดคล้องกับกับผลงานที่จะเกิด ดังนั้นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นที่จะต้องค้นหาวิธีการที่จะกระตุ้นให้ทีมงานสามารถสร้างมูลค่าของแผนปฏิบัติการได้ ผ่านกระบวนการ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีที่ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

         ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์กิจกรรม  โดยระบุกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนโดยกระบวนการที่ระบุแต่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ของการดำเนินการ

         ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์คุณค่า : การวิเคราะห์คุณค่าของแต่ละกิจกรรมที่มีความจำเป็นและแนวทางหรือกระบวนการวิธีการที่จะต้องดำเนินการว่าควรดำเนินการ อย่างไร มีอะไรเป็นจุดอ่อน และเป็นอะไรเป็น Key Success Factor

         ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผลและการวางแผน โดยสามารถประเมินได้ว่ามีมูลค่าของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความต้องการที่วางไว้หรือไม่ และมีการระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์ความหลากหลายของปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ 

 

5    โอกาสและความท้าทายของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย วทน. เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรการเรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยในยุคปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีต่อประเทศไทย วทน. บทบาทของ วทน. ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ กลไก/เครื่องมือ ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน แรงจูงใจ/แรงกระตุ้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ด้วย วทน.
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และสังเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเพื่อการบริหารจัดการนโยบาย วทน. เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

 

6    การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศ บทบาทภาคีเครือข่ายองค์การภาครัฐ เอกชนและประชาชนกับการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของประเทศ แนวทางการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติ
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์ความหลากหลายของปัญหาและอุปสรรคด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

7    การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างสังคมดีที่มีคุณภาพ

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรการเรียนรู้บริบทของสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ บทบาทของ วทน. ต่อการพัฒนาสังคม การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การบริหารจัดการประเทศ แนวคิดหลักการและการปฏิบัติว่าด้วยการกระจายอำนาจ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างสังคมดีที่มีคุณภาพ
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ด้านสังคมในด้านต่างๆ และสังเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเพื่อการบริหารจัดการนโยบาย วทน. เพื่อเสริมสร้างสังคมดีที่มีคุณภาพได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

8    ประเด็นการขับเคลื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วย วทน.

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรการวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อการพัฒนาโจทย์หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ด้วย วทน. และพัฒนาทักษะในการกลั่นกรองโครงการเบื้องต้น โดยประเมินจากความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Studies) การประเมินความเหมาะสมของโครงการ (Project Appraisal) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการประเมินความเป็นไปได้ในการพิจารณาโครงการ เข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างของการประเมินเบื้องต้น อาทิ การประเมินความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การประเมินความสอดคล้องกับปัจจัยที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ประเมินความพร้อมของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และประเมินความเหมาะสมของโครงการในระยะยาว เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการรายพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ด้านสังคมในด้านต่างๆ และสังเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเพื่อการบริหารจัดการนโยบาย วทน. เพื่อเสริมสร้างสังคมดีที่มีคุณภาพได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

 

9    แนวคิดในการประยุกต์ใช้นโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) เข้ากับการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. รายพื้นที่ เพื่อสร้างแผน วทน. ในระดับภูมิภาค หรือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บริบทของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะประเด็นความต้องการด้าน วทน. และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน/พื้นที่ แบบบูรณาการเข้ากับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบและสร้างการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม (Action Plan Method) โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ (บริบท) สร้างความสำคัญและกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จ พิจารราข้อมูลและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (สภาพจริงในปัจจุบัน) และนำมากลั่นกรองเพื่อหาแนวทางในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปใช้ในการดำเนินการตามพันธกิจหลัก โดยจุดมุ่งหมายในหัวข้อดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดกระบวนการสร้างแผนในการเชื่อมโยง (Project Mapping) ระหว่าง   พันธกิจประจำกับการบูรณาการแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปใช้เป็นเครื่องมือ             ในการบริหารจัดการ
 • การเรียนการสอนการรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์จากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพื่อสามารถประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับจากการฝึกอบรมในรูปแบบโครงการ/แผนงาน/แผนปฏิบัติการ ที่ได้มีการประยุกต์ใช้ วทน. ในการพัฒนาแบบบูรณาการ

 

10     การสร้างจุดเด่นด้านการตลาด การบริหารความเสี่ยงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ด้วย วทน. 

 

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรการพัฒนาทักษะในวิเคราะห์กระบวนการผลิตของโครงการ โดยเน้นที่ปัจจัยนำเข้าในการผลิต (input) และกระบวนการ (process) ตลอดจนกระบวนการนำส่งผลผลิต (output) ของโครงการ เพื่อไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ และหาปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานดังกล่าวและมีการเตรียมการรับมือกรณีเกิดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการผลผลิตของโครงการ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านอุปสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะในการประเมินความเป็นไปได้ของแผน ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยต้องสามารถคาดการณ์ผลของการดำเนินงานในอนาคต และผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของกิจการ โดยใช้หลักการบริหารธุรกิจเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ประกอบด้วย
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 1. สร้างความรู้และความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง ความคุ้มค่า กับ ความคุ้มทุน ผู้เข้าอบรมต้องสามารถหาความคุ้มทุนของโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการ ณ จุดที่ผลประโยชน์ และสามารถระบุผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ ตามลักษณะของแต่ละโครงการ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความมั่นคง) ซึ่งคือความคุ้มค่าของโครงการ
 2. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการศึกษาด้านอุปสงค์ (การตลาด) และสามารถประยุกต์ใช้หลักการด้านอุปสงค์ (ความต้องการของตลาด) ในการดำเนินโครงการได้
 3. มีความสามารถในการศึกษาเชิงเทคนิคในการทราบถึงความต้องการ/ความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายต่อผลผลิตของโครงการ
 4. รู้หลักการและสามารถวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์ในเบื้องต้นได้
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์ความหลากหลายของปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

11 การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ

 

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตร การพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ถึงการปฏิบัติจริงจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและชุมชนในประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบาย วทน. และในการนำ วทน. ไปใช้ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
 • การเรียนการสอน การศึกษาดูงานในหน่วยงานและชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการนำ วทน. ไปใช้ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางในสถานการณ์จริง
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์จากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพื่อสามารถประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับจากการฝึกอบรมในรูปแบบโครงการ/แผนงาน/แผนปฏิบัติการ ที่ได้มีการประยุกต์ใช้ วทน. ในการพัฒนาแบบบูรณาการ
 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดแนวคิดพัฒนายุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การแก้ไขปัญหาของพื้นที่และโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการเสริมประสบการณ์และเปิดความคิดในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย เกิดการเทียบเคียงมาตรฐานการทำงานกับองค์กรในประเทศที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งจะส่งกระทบให้เกิดการนำเอาสิ่งที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 

12. การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในต่างประเทศ

 

 • การเรียนการสอน การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จจากการประยุกต์ใช้ วทน. ในการพัฒนาพื้นที่/องค์กรในต่างประเทศ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์จากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพื่อสามารถประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

 

  แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมของหลักสูตร

 • ส่งผลงานการศึกษาอิสระ (งานเดี่ยว) ประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรต้นสังกัด จำนวน 1 ผลงาน และผลงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ส่งผลงานกลุ่ม ประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ จำนวนกลุ่มละ 1 ผลงาน และผลงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของเวลาการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด