Saturday, 04 20th

Last update09:02:47 AM

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค

 

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร สถานที่
10 มีนาคม 2557 พิธีเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  อาคารเอกาทศรถ
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน และชมวีดีทัศน์แนะนำ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)    มหาวิทยาลัย 
09.30 – 09.40 น. กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรม  ดร.ญาดา  
มุกดาพิทักษ์  
09.40 – 09.50 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม  ดร.พิเชฐ  
ดุรงคเวโรจน์  
09.50 – 10.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน    
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง    
10.15 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ดร.พิเชฐ  
ดุรงคเวโรจน์   
12.00 – 13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน     
13.30 – 16.30 น.  กิจกรรมปรับทัศนคติบนพื้นฐานการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ (Ice Break) (กิจกรรม Management By Food) ทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  
11 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ ดร.สุชาต อาคารเอกาทศรถ
อุดมโสภกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.30 – 16.30 น.  การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ของพื้นที่ เน้นการเปิดประชาคมอาเซียน(ASEAN Charter เหนือ – ใต้ – ตะวันออก-ตะวันตก (North – South – East – West Economic Corridor : EWEC) : โอกาสและความท้าทาย เน้นภูมิภาคเหนือตอนล่าง วิทยากรจากกรมอาเซียนตะวันออก  
17 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. การวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นการพัฒนาในพื้นที่ในรูปแบบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ด้วย วทน. และประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อหาความแตกต่างและความโดดเด่นของพื้นที่เชิงสร้างสรรค์  และการพัฒนากำลังคน ศ.ดร.สุจินต์ อาคารเอกาทศรถ
จินายน มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 – 16.00 น. จุดประกายและมองหาความ   ท้าท้าย ตามความคาดหวังของภาคเอกชน เพื่อริเริ่มโครงการใหม่ (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ)   คุณวิกรม  
กรมดิษฐ์  
18 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น.  โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จ.พิจิตร โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จ.พิจิตร
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 16.30 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ผศ.ดร.พีรธร
บุณยรัตพันธุ์ และทีมงาน สวทน.
24 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น.  การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศ.ดร.นักสิทธ์ อาคารเอกาทศรถ
คูวัฒนาชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.30 – 16.30 น. การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างสังคมที่มีเสถียรภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง วิทยากรจาก Ashoka  
25 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น.  หลักการในการประเมินความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาพื้นที่ ผู้แทนสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ อาคารเอกาทศรถ
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.30 – 16.30 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ผศ.ดร.พีรธร  
บุณยรัตพันธุ์ และทีมงาน สวทน.   
28 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ผศ.ดร.พีรธร อาคารเอกาทศรถ
บุณยรัตพันธุ์ และทีมงาน สวทน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.30 – 16.30 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ผศ.ดร.พีรธร  
บุณยรัตพันธุ์ และทีมงาน สวทน.  
29 มีนาคม - การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ ณ ประเทศเกาหลี
1 เมษายน 2557
8 เมษายน 2557 09.00 – 12.00 น. การสร้างจุดโดดเด่นในเชิงการตลาดให้กับโครงการ และ Risk Management and Creative Change Management (การบริหารความเสี่ยงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรคิ์ และการใช้ วทน. มาเพื่อลดความเสี่ยง) ดร.วรเดช ณ กรม อาคารเอกาทศรถ
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.30 – 16.30 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ผศ.ดร.พีรธร  
บุณยรัตพันธุ์ และทีมงาน สวทน.  
21-25 เมษายน 2557 การถอดแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการแผนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ได้จากสถานการณ์จริง
30 เมษายน 2557 อภิปรายบทสรุปจากการฝึกอบรม และพิธีปิดหลักสูตร อาคารเอกาทศรถ
09.00 – 12.00 น. นำเสนอและอภิปรายแผนปฏิบัติการ วทน.   มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.30 – 15.00 น. นำเสนอและอภิปรายแผนปฏิบัติการ วทน. (ต่อ)    
15.00 – 17.00 น. พิธีปิดหลักสูตร    

 

หมายเหตุ:  1) ผู้จัดทำหลักสูตรจัดเตรียมอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับประทานหน้าห้องจัดอบรม

                 2) อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า