Saturday, 04 20th

Last update09:02:47 AM

 

 • โครงสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส่วนกลาง)

 

ปรัชญาของโครงการ   พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศที่ทันสมัย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนางาน วทน. เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน สร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) พัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic Change) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศด้วย วทน. ต่อไป

 

- กิจกรรมภายใต้หลักสูตร

 กิจกรรมภายใต้หลักสูตร ยึดหลักการผสมผสานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วย

 • การสัมมนาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 • การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายและแผน
 • การศึกษาดูงานนอกสถานที่
 • การฟังบรรยายและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์
 • การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

 

- โครงสร้างหลักสูตร

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วย วทน. ตามนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 -2564)
 2. การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างสังคมดีที่มีคุณภาพ
 3. การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ
 4. การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. การกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนากำลังคนด้าน วทน.
 6. การกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วทน.
 7. การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ วทน. ของประเทศในระดับต่างๆ และระดับอาเซียน
 8. การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ
 9. การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในต่างประเทศ

1  การวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วย วทน. ตามนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 -2564)

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรการเรียนรู้วิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา บทบาทของ วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา กลไกและเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. ในระดับต่างๆ และการสังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสม พร้อมกรณีตัวอย่างในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทย การบริหารจัดการนโยบาย วทน. 
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการวิเคราะห์ องค์ประกอบของสถานการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถจัดทำแผนงานเพื่อการบริหารจัดการนโยบาย วทน. ได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

2  การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างสังคมดีที่มีคุณภาพ

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรการเรียนรู้บริบทของสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ บทบาทของ วทน. ต่อการพัฒนาสังคม การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การบริหารจัดการประเทศ แนวคิดหลักการและการปฏิบัติว่าด้วยการกระจายอำนาจ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างสังคมดีที่มีคุณภาพ
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ด้านสังคมในด้านต่างๆ และสังเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเพื่อการบริหารจัดการนโยบาย วทน. เพื่อเสริมสร้างสังคมดีที่มีคุณภาพได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

3  การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตร การเรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยในยุคปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีต่อประเทศไทย วทน. บทบาทของ วทน. ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และสังเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเพื่อการบริหารจัดการนโยบาย วทน. เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัดผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

4  การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศ บทบาทภาคีเครือข่ายองค์การภาครัฐ เอกชนและประชาชนกับการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของประเทศ แนวทางการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติ
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์ความหลากหลายของปัญหาและอุปสรรคด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ตัวชี้วัดผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

5    การกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนากำลังคนด้าน วทน.

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ทิศทางการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ที่ผ่านมา และตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต บทบาทภาคีเครือข่ายองค์การภาครัฐ เอกชนและประชาชนกับการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของประเทศ การกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติ
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์ความหลากหลายของปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

6    การกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วทน.

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วทน. ที่ส่งผลต่อการพัฒนา ทั้งภายในและต่างประเทศ บทบาทของเครือข่ายองค์การภาครัฐ เอกชนและประชาชนกับการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของประเทศ การกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วทน. ของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติ
 • การเรียนการสอน - การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์ความหลากหลายของปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

7    การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ วทน. ของประเทศ ในระดับต่างๆ

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. ของหน่วยงานในระดับประเทศและระดับอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกและเครื่องมือด้าน วทน. กรณีตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา
 • การเรียนการสอนการรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์จากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพื่อสามารถประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

8    การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรการพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ถึงการปฏิบัติจริงจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและชุมชนในประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบาย วทน. และในการนำ วทน. ไปใช้ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
 • การเรียนการสอน การศึกษาดูงานในหน่วยงานและชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการนำ วทน. ไปใช้ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางในสถานการณ์จริง
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์จากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพื่อสามารถประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับจากการฝึกอบรมในรูปแบบโครงการ/แผนงาน/แผนปฏิบัติการ ที่ได้มีการประยุกต์ใช้ วทน. ในการพัฒนาแบบบูรณาการ

9    การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในต่างประเทศ

 • กรอบแนวคิดของหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้จากผลการปฏิบัติจริงจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและชุมชนในประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการนำ วทน. ไปเป็นส่วนเสริมในการกำหนดนโยบายพัฒนาพื้นที่ และสามรถนำนโยบายดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 • การเรียนการสอน การรับฟังการบรรยาย การถอดแบบเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จจากการประยุกต์ใช้ วทน. ในการพัฒนาพื้นที่/องค์กรในต่างประเทศ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์จากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพื่อสามารถประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมีระบบ
 • ตัวชี้วัด- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียบเรียง ประมวลผล และนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับในรูปแบบแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ

 

  แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมของหลักสูตร

  • ส่งผลงานการศึกษาอิสระ (งานเดี่ยว) ประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรต้นสังกัด จำนวน 1 ผลงาน และผลงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  • ส่งผลงานกลุ่ม ประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ จำนวนกลุ่มละ 1 ผลงาน และผลงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  • มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของเวลาการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด