Saturday, 04 20th

Last update09:02:47 AM

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนกลาง

 

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร สถานที่
9-10 เมษายน 2557 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการ  ณ โรงแรม เดอะ บลูม จังหวัดนครราชสีมา
21 เมษายน 2557 พิธีเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน และชมวีดีทัศน์แนะนำ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)   
09.30 – 09.40 น. กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรม  ดร.ญาดา
มุกดาพิทักษ์
09.40 – 09.50 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม  ดร.พิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์
09.50 – 10.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน  
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง  
10.15 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ดร.พิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์ 
12.00 – 13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน   
13.30 – 16.30 น.  การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศ.ดร.นักสิทธ์
คูวัฒนาชัย
25 เมษายน 2557 09.00 – 12.00 น. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย คุณกานต์ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุง
ตระกูลฮุน เทพฯ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.30 – 16.30 น.  การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ คุณอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ  
1 พฤษภาคม 2557 09.00 – 12.00 น. การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างสังคมที่มีเสถียรภาพ คุณมีชัย โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
วีระไวทยะ
 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ทีมงาน สวทน. 
2 พฤษภาคม 2557 09.00 – 12.00 น.  หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ คุณการัณย์ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
ศุภกิจวิเลขการ
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 16.30 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ทีมงาน สวทน. 
6-8 พฤษภาคม 2557 การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ ณ มูลนิธิปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำริ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่าน 
14 พฤษภาคม 2557 09.00 – 12.00 น. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ศ.ดร.ชัชนาถ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
เทพธรานนท์
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 16.30 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ทีมงาน สวทน. 
15 พฤษภาคม 2557 09.00 – 12.00 น.  การพัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ดร. พรชัย โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
รุจิประภา
 
 
 
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 16.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดร.วิทยา
เรื่อง การบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน สุหฤทดำรง
22พฤษภาคม2557 09.00 – 12.00 น. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ รศ.ดร.คุณหญิง โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
สุมณฑา
พรหมบุญ
และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 16.30 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ทีมงาน สวทน.
25-30 พฤษภาคม 2557 การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น
3 มิถุนายน 2557 09.00 – 12.00 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ทีมงาน สวทน. โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 16.30 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. แบบบูรณาการ ทีมงาน สวทน.
5 มิถุนายน 2557 อภิปรายบทสรุปจากการฝึกอบรม และพิธีปิดหลักสูตร โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
09.00 – 12.00 น. นำเสนอและอภิปรายแผนปฏิบัติการ วทน.   
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 15.00 น. นำเสนอและอภิปรายแผนปฏิบัติการ วทน. (ต่อ)  
15.00 – 17.00 น. พิธีปิดหลักสูตร  

หมายเหตุ:  1) ผู้จัดทำหลักสูตรจัดเตรียมอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับประทานหน้าห้องจัดอบรม

                 2) อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า