Saturday, 04 20th

Last update09:02:47 AM

กำหนดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับสมัคร

:: หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค


ระยะเวลาที่รับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา

รับสมัคร

บัดนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2557 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง www.sti.or.th  21 กุมภาพันธ์ 2557

·ระยะเวลาในการอบรม 

3 มีนาคม – 30 เมษายน 2557

หมายเหตุ: รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
  • ผู้ที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านนโยบายและแผนขององค์กร ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการ (ไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ) หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบตำแหน่งที่กำหนดข้างต้น
  • ผู้สมัครที่สังกัดองค์กรเอกชนต้อง เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรธุรกิจ  มีสัญชาติไทย ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และมีสถานภาพมั่นคง มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผนขององค์กร หรือเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
  • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
  • สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปได้รับความยินยอมให้เข้ารับการฝึกอบรมตามสายการบังคับบัญชา จากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (ต้องมีเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด จึงจะได้รับการพิจารณาว่าสำเร็จการฝึกอบรม)สถานที่ตั้งของหน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานที่ปฏิบัติงานของผู้สมัครต้องตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
  • ผู้สมัครต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส่วนภูมิภาค)

โครงสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส่วนภูมิภาค)

 

You are here: Home กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค