Saturday, 04 20th

Last update09:02:47 AM

กำหนดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

:: หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนกลาง

 

ระยะเวลาที่รับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา

รับสมัคร

บัดนี้– 14 มีนาคม2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง www.sti.or.th  21 มีนาคม 2557

ระยะเวลาในการอบรม 

22 เมษายน– 5มิถุนายน 2557

หมายเหตุ : รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
  • ผู้ที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐ เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านนโยบายและแผน ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการระดับ 9 หรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครที่สังกัดองค์กรเอกชน ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การธุรกิจ มีสัญชาติไทย ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และมีสถานภาพมั่นคง มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผนขององค์กร  หรือเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
  • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
  • สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ได้รับความยินยอมให้เข้ารับการศึกษาตามสายการบังคับบัญชา จากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร
  • สามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร (ต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของเวลาการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด จึงจะได้รับการพิจารณาว่าสำเร็จการฝึกอบรม)
  • ผู้สมัครต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส่วนกลาง)

โครงสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส่วนกลาง)

You are here: Home กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนกลาง