Saturday, 04 20th

Last update09:02:47 AM

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส่วนกลาง)

 

  •  หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส่วนกลาง)

  


 dl pdf รายละเอียดหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 สวทน. จึงเห็นควรสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในระดับกระทรวงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (นำร่อง) แบบบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยจัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในส่วนกลางระดับกระทรวงและส่วนภูมิภาค (นำร่อง) เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนากำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบของระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนางาน วทน. เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน การพัฒนางาน วทน. เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) การพัฒนางาน วทน. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)การพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic Change) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ที่มีทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 โดยระบุเหตุผลในการประกาศใช้โดยสรุปว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและบริการของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) จัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เน้นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กวทน. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน 10 ปีข้างหน้า ได้แก่ สังคมและวิถีชีวิต สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน พลังงานยั่งยืน เกษตรอาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564มุ่งแก้ไขปัญหาในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยในอดีตที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และชี้นำแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ในอนาคต ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในมิติต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต และเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้แนวทางในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในประเทศและต่างประเทศ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นรูปธรรม 

พื้นที่ดำเนินการ (ส่วนกลาง)

 สถานที่  พื้นที่
 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่าน  จังหวัดน่าน
 สร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ต่างประเทศ  ประเทศญี่ปุ่น

** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

- เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง- 

 โครงสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส่วนกลาง)

 

You are here: Home การฝึกอบรมที่ผ่านมา