Friday, 02 23rd

Last update09:02:47 AM

 

Most downloaded files

นิทรรศการวิถีสู่เกษตรแห่งความสุข (แผนงานพัฒนานิทรรศการใหม่, แผนงานพัฒนากิจกรรมใหม่) (หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนกลาง))
โครงการการจัดทำแผนพัฒนาบริการฝึกอบรมด้านมาตรวิทยา (The Project on the Metrology Training Service Roadmap) (หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนกลาง))
Japan's Policies for SME _METI__26052014 (ศึกษาดูงาน - Japan)
Introduction to the Azbil Group__28042014.pdf (ศึกษาดูงาน - Japan)
การส่งเสริมการนำมาตรฐาน มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนกลาง))
 
Powered by Phoca Download

You are here: Home เอกสาร Download